RUSH - Hemispheres
SEZNAM SKLADEB:
01. Cygnus X-1 Book II: Hemispheres (18:04)
      I. Prelude (4:29)
     II. Apollo Bringer of Wisdom
    III. Dionysus Bringer of Love (4:36)
    IV. Armageddon The Battle of Heart and Mind (2:55)
     V. Cygnus Bringer of Balance (5:02)
    VI. The Sphere A Kind of Dream (1:06)
02. Circumstances (3:40)
03. The Trees (4:42)
04. La Villa Strangiato (9:34)

Hudba Lee a Lifeson, texty Peart
"I. Prelude"

When our weary world was young
The struggle of the ancients first began.
The gods of Love and Reason
Sought alone to rule the fate of Man

They battled through the ages
But still neither force would yield
The people were divided
Every soul a battlefield...
"I. Předehra"

Když náš unavený svět byl ještě mladý
Starověký zápas poprvé začal
Bohové lásky a rozumu
Usilovali jenom, aby ovládli osud Člověka

Bojovali v průběhu věků
Ale ještě ani jedna síla neustoupila
Lidé byli rozděleni
Každá duše je bojištěm...
"II. Apollo: Bringer of Wisdom"

"I bring Truth and Understanding
I bring Wit and Wisdom fair
Precious gifts beyond compare
We can build a world of wonder
I can make you all aware"

"I will find you food and shelter
Show you fire to keep you warm
Through the endless winter storm
You can live in grace and comfort
In the world that you transform"

The people were delighted
Coming forth to claim their prize
They ran to build their cities
And converse among the wise

But one day the streets fell silent
Yet they knew not what was wrong
The urge to build these fine things
Seemed not to be so strong

The wise men were consulted
And the Bridge of Death was crossed
In quest of Dionysus
To find out what they had lost...

"II. Apollo: Představitel Moudrosti"

"Nosím pravdu a porozumění
Nosím vtip a spravedlivou moudrost
Drahé dárky mimo tyto.
Můžeme vybudovat svět zázraků
Můžu si všichni vědomi"

"Najdu vám jídlo a přístřeší
Ukáži vám oheň, aby vás držel v teple
Během nekonečné zimní bouře
Můžete žít v milosti a pohodlí
Ve světě, který přeměníte"

Lidé byli nadšeni
Přicházeli, domáhat se svých odměn
Běželi budovat svá města
A konverzovat obklopeni moudrými

Ale jednoho dne ulice ztichly
Oni dosud nevěděli, co bylo špatně
Touha poskládat tyto jemné věci
Zdálo se, že není tak silná

Moudří muži diskutovali
A Most Smrti byl překročen
Ve snaze Dionýsa
Aby zjistili, co ztratili...

"III. Dionysus: Bringer of Love"

"I bring love to give you solace,
In the darkness of the night,
In the Heart's eternal light.
You need only trust your feelings;
Only love can steer you right.

I bring laughter, I bring music,
I bring joy and I bring tears.
I will soothe your primal fears.
Throw off those chains of reason
And your prison disappears."

The cities were abandoned,
And the forests echoed song.
They danced and lived as brothers;
They knew love could not be wrong.

Food and wine they had aplenty
And they slept beneath the stars.
The people were contented
And the Gods watched from afar.

But the winter fell upon them
And it caught them unprepared,
Bringing wolves and cold starvation,
And the hearts of men despaired.
"III. Dionysus: Představitel Lásky"

"Já přináším lásku, abych vám dával útěchu
Uprostřed temnoty noci
V srdci věčného světla
Musíte pouze důvěřovat svým pocitům
Jenom Láska vás může vést správně"

Já přináším Smích, přináším Hudbu
Já přináším Radost a přináším Slzy
Zmírním vaše prvotní obavy
Zbavte se řetězů příčin
A vaše vězení se vytratí"

Města byla opuštěna
A lesy zněla ozvěna písně
Tančili a žili jako bratři a sestry
Věděli, že Láska nemůže být špatná

Jídla a vína měli spousty
A spávali pod hvězdami
Lidé byli spokojení
A Bohové to pozoroval z dálky

Ale zima přepadla i je
A zachytila je nepřipravené
Blížili se vlci a studené hladovění
A srdce lidí si zoufala...

"IV. Armageddon: The Battle of Heart and Mind"

The Universe divided
As the Heart and Mind collided
With the people left unguided
For so many troubled years
In a cloud of doubts and fears
Their world was torn asunder
Into hollow Hemispheres

Some fought themselves, some fought each other
Most just followed one another
Lost and aimless like their brothers
For their hearts were so unclear
And the truth could not appear
Their spirits were divided
Into blinded Hemispheres

Some who did not fight
Brought tales of old to light.
My Rocinante' sailed by night
On her final flight

To the heart of Cygnus' fearsome force
We set our course.
Spiralled through that timeless space
To this immortal place

"IV. Armageddon: Bitva mezi Srdcem a Rozumem"

Vesmír se rozdělil
Protože Srdce a Rozum se srazily
S lidmi zanechanými napospas
Na mnoho neklidných let
V mraku pochybností a strachů
Jejich svět rozerván vedví
Do dutých Polokoulí

Někteří bojovali se sebou, někteří bojovali proti ostaním
Většina jen následovala jeden druhého
Ztracení a bezcílní jako jejich bratři
Pro jejich srdce byli tak nejistí
A pravdu nemohli objevit
Jejich nálada byla rozdělena
Do zatažených Polokoulí

Někteří, kteří nebojovali
Přinášeli staré příběhy na světlo
Moje 'Rozinanta' se plavila nocí
Na jejím posledním letu

K Cygnusovu hrůzostrašnému srdci se tlačí
Nastavili jsme náš směr
Spirálami skrze ten nadčasový vesmír
K tomu smrtelnému místu

"V. Cygnus: Bringer of Balance"

I have memory and awareness
But I have no shape or form
As a disembodied spirit
I am dead and yet unborn

I have passed into Olympus
As was told in tales of old
To the City of Immortals
Marble white and purest gold

I see the gods in battle rage on high
Thunderbolts across the sky
I cannot move, I cannot hide
I feel a silent scream begin inside


Then all at once the Chaos ceased
A stillness fell, a sudden peace
The Warriors felt my silent cry
And stayed their struggle, mystified

Apollo was astonished
Dionysus thought me mad
But they heard my story further
And they wondered, and were sad

Looking down from Olympus
On a world of doubt and fear
It's surface splintered into
Sorry hemispheres

They sat a while in silence
Then they turned at last to me
"We will call you Cygnus,
The God of Balance you shall be"
"V. Cygnus: Představitel Rovnováhy"

Mám paměť a povědomí
Ale nemám žádný tvar nebo formu
Jako nehmotný duch
Jsem mrtvý a dosud nenarozený

Prošel jsem do Olympu
Jak již bylo řečeno ve starých příbězích
Do Města Nesmrtelných
Bílého mramoru a ryzího zlata

Spatřil jsem Bohy v bojové vřavě nahoře
Hromobití přes celou oblohu
Nemůžu se pohnout, nemohu se skrýt
Cítím tichý výkřik začínající uvnitř


Pak najednou všechen Chaos utichl
Nastalo ticho, náhlý klid
Válečníci ucítili můj tichý křik
A zastavili jejich boj, zmatení

Apollo byl udiven
Dionýsos si o mě myslel, že jsem šílený
Ale oni poslouchali můj příběh dále
A divili se a zesmutněli

Při pohledu dolů z Olympu
Na svět pochybností a strachu
Jehož povrch byl roztříštěn
Do žalostných polokoulí

Seděli chvíli tiše
Pak se obrátili naposled ke mě
"Nazveme tě Cygnusi,
Bohem Rovnováhy, staň se jim"
"VI. The Sphere: A Kind of Dream"

We can walk our road together
If our goals are all the same
We can run alone and free
If we pursue a different aim

Let the truth of Love be lighted
Let the love of Truth shine clear
Sensibility
Armed with sense and liberty
With the Heart and Mind united
In a single perfect sphere
"VI. Koule: Kousek Snu"

Můžeme jít naší cestou společně
Pokud jsou naše cíle uplně stejné
Můžeme běžet samostatně a volně
Pokud usilujeme o rozdílný cíl

Ať pravdivá Láska zasvítí
Ať milovaná Pravda jasně zazáří
Vnímání
Vyzbrojeni soudností a svobodou
Se Srdcem a Rozumem spojenými
V jednu dokonalou kouli
"Circumstances"
Music by Lee and Lifeson, lyric by Peart

A boy alone, so far from home
Endless rooftops from my window
I felt the gloom of empty rooms
On rainy afternoons

Sometimes in confusion
I felt so lost and disillusioned
Innocence gave me confidence
To go up against reality

   All the same
   We take our chances
   Laughed at by Time
   Tricked by circumstances
   Plus ça change
   Plus c'est la meme chose
   The more that things change
   The more they stay the same

Now I've gained some understanding
Of the only world that we see
Things that I once dreamed of
Have become reality

These walls that still surround me
Still contain the same old me
Just one more who's searching for
The world that ought to be
"Okolnosti"
Hudba: Lee a Lifeson, texty: Peart

Osamocený chlapec, tak daleko od domova
Nekonečné střechy z mého okna
Cítím ponurost prázdných pokojů
V deštivém odpoledni

Někdy ve zmatenosti
Cítil jsem se tak ztracený a rozčarován
Naivita mi dala důvěru
Abych povstal proti realitě

   Všechni stejně
   Bereme naše šance
   Smál se Času
   Podveden okolnostmi
   Další změna
   V podstatě stejná volba
   Čím více se věci změní
   Tím více zůstávají stejné

Nyní jsem získal nějaké pochopení
Z toho jediného světa, který vidíme
Věci, o kterých jsem kdysi sníval
Se staly realitou

Tyto zdi, které mě neustále obklopují
Stále mě zahrnují tím stejným starým
Aspoň více než jeden, kdo hledá
Svět, jaký by měl být
"The Trees"
Music by Lee and Lifeson, lyric by Peart

There is unrest in the forest,
There is trouble with the trees,
For the maples want more sunlight
And the oaks ignore their pleas.

The trouble with the maples,
(And they're quite convinced the're right)
They say the oaks are just too lofty
And they grab up all the light.
But the oaks can't help their feelings
If they like the way they're made.
And they wonder why the maples
Can't be happy in their shade.

There is trouble in the forest,
And the creatures all have fled,
As the maples scream 'Oppression!'
And the oaks, just shake their heads

So the maples formed a union
And demanded equal rights
"The oaks are just too greedy
We will make them give us light"
Now there's no more oak oppression,
For they passed a noble law
And the trees are all kept equal
By hatchet,
Axe,
And saw...
"Stromy"
Hudba: Lee a Lifeson, texty: Peart

Nějaký neklid v lese
Jsou problémy se stromy
Javory si přejí více slunee
A Duby ignorují jejich prosby

Problémy s javory
(A ony jsou pevně přesvědčeny, že mají práv)
Říkají, že Duby jsou prostě příliš vznešené
A pochytají veškeré světlo
Ale Duby nemůžou sdílet jejich pocity
Pokud se jim líbí, tam kde vyrostly
A diví se, proč javory
Nemůžou být šťastné v jejich stínu?

Nějaké problémy v lese
A všichni tvorové uprchli
Protože Javory křičí "Útlak!"
A Duby jen kroutí svými korunami

Takže Javory vytvořily Odbory
A požadovaly stejná práva
"Duby jsou prostě příliš chamtivé
Donutíme je dát nám světlo"
Teď už není útlak Dubů
Z důvodu přijetí ušlechtilého zákona
Které stromy obdržely stejnou mírou
Sekyrkou,
Sekerou
A bylo to...
"La Villa Strangiato"
(An exercise in Self-Indulgence)

(Instrumental)

Including

    I. Buenas Noches, Mein Froinds!
   II. To sleep,. perchance to dream...
  III. Strangiato Theme
  IV. A Lerxst in Wonderland
   V. Monsters!
  VI. Danforth and Pape
 VII. The Waltz of the Shreves
VIII. Never turn your back on a Monster!
  IX. Monsters! (Reprise)
   X. Strangiato Theme (Reprise)
  XI. A Farewell to Things
"La Villa Strangiato"
(Cvičení v Sebepožitkářství)

(orchestrálka)

Zahrnuje

    I. Buenas Noches, Mein Froinds!
   II. To sleep, perchance to dream...
  III. Strangiato Theme
  IV. A Lerxst in Wonderland
   V. Monsters!
  VI. Danforth and Pape
 VII. The Waltz of the Shreves
VIII. Never turn your back on a Monster!
  IX. Monsters! (Reprise)
   X. Strangiato Theme (Reprise)
  XI. A Farewell to Things
Přeloženo: 21. 9. 2012
Nahoru
Made by 
©  2012 
Menu
mbrezny@centrum.cz© 
...a vzkaz autorovi!©