RUSH - Clockwork Angels
SEZNAM SKLADEB:
01. Caravan (5:40)
02. BU2B (5:10)
03. Clockwork Angels (7:31)
04. The Anarchist (6:52)
05. Carnies (4:52)
06. Halo Effect (3:14)
07. Seven Cities of Gold (6:32)
08. The Wreckers (5:01)
09. Headlong Flight (7:20)
10. BU2B2 (1:28)
11. Wish Them Well (5:25)
12. The Garden (6:59)
XX. Not Fade Away
"Caravan"

In a world lit only by fire
Long train of flares
Under piercing stars
I stand watching the steam-liners roll by

The caravan thunders onward
To the distant dream of the city
The caravan carries me onward
On my way at last, on my way at last

I can't stop thinking big
I can't stop thinking big
I can't stop thinking big
I can't stop thinking big

On a road lit only by fire
Going where I want
Instead of where I should
I peer out at the passing shadows

Carried through the night into the city
Where a young man has
A chance of making good
A chance to break from the past

The caravan thunders onward
Stars winking through the canvas hood
The caravan thunders onward
On my way at last, on my way at last

I can't stop thinking big
I can't stop thinking big
I can't stop thinking big
I can't stop thinking big

I can't stop thinking big
I can't stop thinking big
In a world where I feel so small
I can't stop thinking big

I can't stop thinking big
I can't stop thinking big
I can't stop thinking big
I can't stop thinking big

I can't stop thinking big
I can't stop thinking big
In a world where I feel so small
I can't stop thinking big
"Karavana"

Ve světě osvětleném pouze požáry
Dlouhého vlaku pochodní
Podél pronikavých hvězd
Pozoruji parníky jak rolují

Karavana burácí dopředu
Ke vzdálenému městu ze sna
Karavana mě nese kupředu
Na mé cestě naposled, na mé cestě naposled

Nemůžu přestat myslet na velké plány
Nemůžu přestat myslet na velké plány
Nemůžu přestat myslet na velké plány
Nemůžu přestat myslet na velké plány

Na cestě osvětlené pouze požáry
Jdu kam si přeji
Místo, kde bych mohl být
Nahlížím ven na ubíhající stíny

Přepravují se během noci do města
Kde mladý muž má
Šanci konat dobro
Příležitost zlomit minulost

Karavana burácí dopředu
Hvězdy mrkání přes plátno kapuce
Karavana burácí dopředu
Na mé cestě naposled, na mé cestě naposled

Nemůžu přestat myslet na velké plány
Nemůžu přestat myslet na velké plány
Nemůžu přestat myslet na velké plány
Nemůžu přestat myslet na velké plány

Nemůžu přestat myslet na velké plány
Nemůžu přestat myslet na velké plány
Ve světě, ve kterém se cítím tak malý
Nemůžu přestat myslet na velké plány

Nemůžu přestat myslet na velké plány
Nemůžu přestat myslet na velké plány
Nemůžu přestat myslet na velké plány
Nemůžu přestat myslet na velké plány

Nemůžu přestat myslet na velké plány
Nemůžu přestat myslet na velké plány
Ve světě, ve kterém se cítím tak malý
Nemůžu přestat myslet na velké plány
"BU2B"

I was brought up to believe
The universe has a plan
We are only human
It's not ours to understand

The universe has a plan
All is for the best
Some will be rewarded
And the devil will take the rest

All is for the best
Believe in what we're told
Blind men in the market
Buying what we're sold

Believe in what we're told
Until our final breath
While our loving Watchmaker
Loves us all to death

In a world of cut and thrust
I was always taught to trust
In a world where all must fail
Heaven's justice will prevail

The joy and pain that we receive
Each comes with its own cost
The price of what we're winning
Is the same as what we've lost

All is for the best
Believe in what we're told
Blind men in the market
Buying what we're sold

Believe in what we're told
Until our final breath
While our loving Watchmaker
Loves us all to death

Until our final breath
The joy and pain that we receive
Must be what we deserve
I was brought up to believe

Until our final breath
The joy and pain that we receive
Must be what we deserve
I was brought up to believe

All is for the best
Believe in what we're told
Blind men in the market
Buying what we're sold

Believe in what we're told
Until our final breath
While our loving Watchmaker
Loves us all to

Believe in what we're told
Until our final breath
While our loving Watchmaker
Loves us all to
Loves us all to death
"BU2B"

Byl jsem vychováván věřit
Vesmír má plán
Jsme pouze jen lidé
To není na nás, abychom chápali

Vesmír má plán
Ze všech je ten nejlepší
Někteří budou odměněni
A ďábel dostane zbytek

Všechno je co nejlepší
Věřte tomu, co jsme říkali
Slepí lidé v obchodě
Nakupovali co jsme prodávali

Věřili v to, co jsme říkali
Do našeho posledního dechu
Zatímco náš milovaný Hodinář
Nás všechny umiluje k smrti

Ve světě ignorace a vraždění
Vždycky jsem se učil věřit
Ve světě, kde všichni musí selhat
Nebeská spravedlnost zvítězí

Radost a bolest, které jsme přijímali
Každý přichází s vlastním vkladem
Cena, ze kterou vítězíme
Je stejná jako ta, kterou jsme ztratili

Všechno je co nejlepší
Věřte tomu, co jsme říkali
Slepí lidé v obchodě
Nakupovali co jsme prodávali

Věřili v to, co jsme říkali
Do našeho posledního dechu
Zatímco náš milovaný Hodinář
Nás všechny umiluje k smrti

Do našeho posledního dechu
Radost a bolest, které jsme přijímali
Musí být ty, které si zasloužíme
Byl jsem vychovávan věřit

Do našeho posledního dechu
Radost a bolest, které jsme přijímali
Musí být ty, které si zasloužíme
Byl jsem vychovávan věřit

Všechno je co nejlepší
Věřte tomu, co jsme říkali
Slepí lidé v obchodě
Nakupovali co jsme prodávali

Věřili v to, co jsme říkali
Do našeho posledního dechu
Zatímco náš milovaný Hodinář
Nás všechny umiluje k smrti

Věřili v to, co jsme říkali
Do našeho posledního dechu
Zatímco náš milovaný Hodinář
Nás všechny umiluje
Nás všechny umiluje k smrti
"Clockwork Angels"

High above the city square
Globes of light float in mid-air
Higher still, against the night
Clockwork angels bathed in light

You promise every treasure, to the foolish and the wise
Goddesses of mystery, spirits in disguise
Every pleasure, we bow and close our eyes
Clockwork angels, promise every prize

Clockwork angels, spread their arms and sing
Synchronized and graceful, they move like living things
Goddesses of Light, of Sea and Sky and Land
Clockwork angels, the people raise their hands
As if to fly
As if to fly

All around the city square
Power shimmers in the air
People gazing up with love
To those angels high above

Celestial machinery - move through your commands
Goddesses of mystery, so delicate and so grand
Moved to worship, we bow and close our eyes
Clockwork angels, promise every prize

Clockwork angels, spread their arms and sing
Synchronized and graceful, they move like living things
Goddesses of Light, of Sea and Sky and Land
Clockwork angels, the people raise their hands
As if to fly
As if to fly

"Lean not upon your own understanding
Ignorance is well and truly blessed
Trust in perfect love, and perfect planning
Everything will turn out for the best"

Stars aglow like scattered sparks
Span the sky in clockwork arcs
Hint at more than we can see
Spiritual machinery

Clockwork angels, spread their arms and sing
Synchronized and graceful, they move like living things
Goddesses of Light, of Sea and Sky and Land
Clockwork angels, the people raise their hands

Clockwork angels, spread their arms and sing
Synchronized and graceful, they move like living things
Goddesses of Light, of Sea and Sky and Land
Clockwork angels, the people raise their hands

As if to fly

"What do you lack?"
"Mechaničtí andělé"

Vysoko nad náměstím
Světelné koule se vznášejí vzduchem
Ještě výše, napříč noci
Mechaničtí andělé se koupají ve světle

Slibujete poklad každému, bláznům i moudrým
Bohyním tajemství, duchům v přestrojení
Potěšení každému, sklápíme a přivíráme oči
Mechaničtí andělé slibují odměnu každému

Mechaničtí andělé, rozevírají své náruče a zpívají
Synchronizovaně a půvabně, pohybují se jako živé věci
Bohyně světla, moře, nebe a země
Mechaničtí andělé, lidé pozvedají své ruce
Jako by létali
Jako by létali

Všude okolo náměstí
Energie jiskří v povětří
Lidé vzhlížejí vzhůru s láskou
K andělům vysoko nad nimi

Nebeské stroje - pohybující se podle vašich pokynů
Bohyně tajemství, tak jemná a tak veliká
Přechází k uctívání, sklápíme a přivíráme oči
Mechaničtí andělé slibují odměnu každému

Mechaničtí andělé, rozevírají své náruče a zpívají
Synchronizovaně a půvabně, pohybují se jako živé věci
Bohyně světla, moře, nebe a země
Mechaničtí andělé, lidé pozvedají své ruce
Jako by létali
Jako by létali

"Spoléhejte na své vlastní porozumění
Nevědomost je pořádku a skutečně požehnaná
Důvěra v dokonalou lásku a dokonalé plánování
Všechno dopadne co nejlépe"

Hvězdy vzplály jako rozhozené jiskry
Ozdobily oblohu časovými oblouky
Náznaky něčeho většího, než můžeme spatřit
Tajuplné stroje

Mechaničtí andělé, rozevírají své náruče a zpívají
Synchronizovaně a půvabně, pohybují se jako živé věci
Bohyně světla, moře, nebe a země
Mechaničtí andělé, lidé pozvedají své ruce

Mechaničtí andělé, rozevírají své náruče a zpívají
Synchronizovaně a půvabně, pohybují se jako živé věci
Bohyně světla, moře, nebe a země
Mechaničtí andělé, lidé pozvedají své ruce

Jako by létali

"Copak vám schází?"
"The Anarchist"

Will there be world enough and time for me to sing that song?
A voice so silent for so long
For all the years I had to get along, they told me I was wrong
I never wanted to belong - I was so strong

(I lack their smiles and their diamonds;
I lack their happiness and love
I envy them for all those things,
I never got my fair share of, my fair share of)

The lenses inside of me that paint the world black
The pools of poison, the scarlet mist, that spill over into rage
The things I've always been denied
An early promise that somehow died
A missing part of me that grows around me like a cage
A missing part of me that grows around me like a cage

In all your science of the mind, seeking blind through flesh and bone
Find the blood inside this stone
Well, I know I've never shown what I feel, I've always known
I plan my vengeance on my own - and I was always alone

(I lack their smiles and their diamonds
I lack their happiness and love
I envy them for all those things,
I never got my fair share of, my fair share of)

The lenses inside of me that paint the world black
The pools of poison, the scarlet mist, that spill over into rage
The things I've always been denied
An early promise that somehow died
A missing part of me that grows around me like a cage
A missing part of me that grows around me like a cage

Oh - They tried to get me
Oh - They'll never forget me

The lenses inside of me that paint the world black
The pools of poison, the scarlet mist, that spill over into rage
The things I've always been denied
An early promise that somehow died
A missing part of me that grows around me like a cage
A missing part of me that grows around me like a cage
A missing part of me that grows around me like a cage
"Anarchista"

Bude dost světa a času, abych dozpíval tu píseň?
Hlas, tak tichý a tak táhlý
Po všechny roky, které jsem přečkal, když mi říkali, že se mýlím
Nikdy jsem nechtěl podlehnout - byl jsem tak silný

(Nemám jejich úsměvy a jejich diamanty;
Postrádám jejich štěstí a lásku
Závidím jim všechny ty věci,
Nikdy jsem z toho nedostal spravedlivý podíl, z toho spravedlivý podíl)

Čočky ve mě, které barví svět do černa
Jedová tůně, šarlatový opar, který se přelévá do zloby
Věci, které jsem měl vždy odepřeny
Počáteční slib, který nějak odumřel
Moje chybějící část, která mě obrůstá jako klec
Moje chybějící část, která mě obrůstá jako klec

V celé tvé vědecké mysli, probleskuje slepota skrze maso a kosti
Najít krve uvnitř tohoto kamene
Dobře, já vím, že jsem nikdy neodhalil, co jsem cítil a vždycky věděl
Plánuji svoji pomstu na vlastní pěst - byl jsem vždycky sám

(Nemám jejich úsměvy a jejich diamanty;
Postrádám jejich štěstí a lásku
Závidím jim všechny ty věci,
Nikdy jsem z toho nedostal spravedlivý podíl, z toho spravedlivý podíl)

Čočky ve mě, které barví svět do černa
Jedová tůně, šarlatový opar, který se přelévá do zloby
Věci, které jsem měl vždy odepřeny
Počáteční slib, který nějak odumřel
Moje chybějící část, která mě obrůstá jako klec
Moje chybějící část, která mě obrůstá jako klec

Oh - Zkoušeli se mě dostat
Oh - Nikdy na mě nezapomenou

Čočky ve mě, které barví svět do černa
Jedová tůně, šarlatový opar, který se přelévá do zloby
Věci, které jsem měl vždy odepřeny
Počáteční slib, který nějak odumřel
Moje chybějící část, která mě obrůstá jako klec
Moje chybějící část, která mě obrůstá jako klec
Moje chybějící část, která mě obrůstá jako klec
"Carnies"

Under the gaze of the angels
A spectacle like he's never seen
Spinning lights and faces
Demon music and gypsy queens

The glint of iron wheels
Bodies spin in a clockwork dance
The smell of flint and steel
A wheel of fate, a game of chance

How I prayed just to get away
To carry me anywhere
Sometimes the angels punish us
By answering our prayers
By answering our prayers

A face of naked evil
Turns the young boy's blood to ice
The deadly confrontation
Such a dangerous device

The glint of iron wheels
Bodies spin in a clockwork dance
The smell of flint and steel
A wheel of fate, a game of chance

Shout to warn the crowd
Accusations ringing loud
A ticking box, in the hand of the innocent
The angry crowd moves toward him with bad intent

How I prayed just to get away
To carry me anywhere
Sometimes the angels punish us
By answering our prayers
By answering our prayers

The glint of iron wheels
Bodies spin in a clockwork dance
The smell of flint and steel
A wheel of fate, a game of chance
"Kejklíři"

Pod dohledem andělů
Podívaná, jakou nikdy neviděl
Míhání světel a tváří
Demonická hudba a cikánské královny

Záblesky ocelových kol
Těla krouží v mechanickém tanci
Vůně křesadla a oceli
Kolo osudu, hazardní hra

Jak jsem se modlil právě, abych se dostal pryč
Aby mě to dostalo kamkoliv
Někdy nás andělé trestají
Za zodpovězení našich modliteb
Za zodpovězení našich modliteb

Tvář obnaženého zla
Ukázala se krev mladého chlapce na ledě
Smrtící konfrontace
Takové nebezpečné zařízení

Záblesky ocelových kol
Těla krouží v mechanickém tanci
Vůně křesadla a oceli
Kolo osudu, hazardní hra

Křič, abys varoval dav
Obvinění zaznívají nahlas
Tikající krabička v rukou nevinných
Naštvaný dav míří směrem k němu se špatným záměrem

Jak jsem se modlil právě, abych se dostal pryč
Aby mě to dostalo kamkoliv
Někdy nás andělé trestají
Za zodpovězení našich modliteb
Za zodpovězení našich modliteb

Záblesky ocelových kol
Těla krouží v mechanickém tanci
Vůně křesadla a oceli
Kolo osudu, hazardní hra
"Halo Effect"

What did I see?
Fool that I was
A goddess, with wings on her heels
All my illusions
Projected on her
The ideal, that I wanted to see

What did I know?
Fool that I was
Little by little, I learned
My friends were dismayed
To see me betrayed
But they knew they could never tell me

What did I care?
Fool that I was
Little by little, I burned
Maybe sometimes
There might be a flaw
But how pretty the picture was back then

What did I do?
Fool that I was
To profit from youthful mistakes?
It's shameful to tell
How often I fell
In love with delusions again

What did I do?
Fool that I was
To profit from youthful mistakes?
So shameful to tell
Just how often I fell
In love with illusions again

A goddess with wings on her heels...
"Halo efekt"

Co jsem spatřil?
Blázna, kterým jsem byl
Bohyně, s křídly na patách
Všechny mé iluze
Projektované pro ni
Myšlenka, kterou jsem chtěl uvidět

Co jsem věděl?
Bláznem, tím jsem byl
Kousek po kousku, jsem se dozvěděl
Moji přátelé byli zděšeni
Když mě spatřili zrazeného
Ale oni věděli, že by mi to nikdy neřekli

Co mě zajímá?
Blázen, kterým jsem byl
Kousek po kousku, hořel jsem
Možná někdy
Tam by mohla být ta závada
Ale jak hezký obrázek to byl tehdy

Co jsem udělal?
Bláznem, kterým jsem byl
Abych profitoval z mladických chyb?
Je tak ostudné říct
Jak často jsem se zamilovával
Do lásky znovu z deziluzí

Co jsem udělal?
Bláznem, kterým jsem byl
Abych profitoval z mladických chyb?
Je tak ostudné říct
Jak často jsem se zamilovával
Do lásky znovu z iluzí

Bohyně, s křídly na patách
"Seven Cities Of Gold"

A man can lose his past, in a country like this
Wandering aimless
Parched and nameless
A Man could lose his way, in a country like this
Canyons and cactus
Endless and trackless

Searching through grim eternity
Sculptured by prehistoric sea

Seven Cities of Gold
Stories that fired my imagination
Seven Cities of Gold
A splendid mirage in this desolation
Seven Cities of Gold
Glowing in my dreams, like hallucinations
Glitter in the sun like a revelation
Distant as a comet or a constellation

A man can lose himself, in a country like this
Rewrite the story
Recapture the glory
A man could lose his life, in a country like this
Sunblind and friendless
Frozen and endless

And the nights grow longer, the farther I go
Wake to aching cold, and a deep Sahara of snow

Seven Cities of Gold
Stories that fired my imagination
Seven Cities of Gold
A splendid mirage in this desolation
Seven Cities of Gold
Glowing in my dreams, like hallucinations
Glitter in the sun like a revelation
Distant as a comet or a constellation

That gleam in the distance could be heaven's gate
A long-awaited treasure at the end of my cruel fate

Seven Cities of Gold
Stories that fired my imagination
Seven Cities of Gold
A splendid mirage in this desolation
Seven Cities of Gold
Glowing in my dreams, like hallucinations
Glitter in the sun like a revelation
Distant as a comet or a constellation
"Sedm zlatých měst"

Člověk může ztratit svou minulost, v zemi jako je tahle
Putování bez cíle
Vyprahlý a bezejmenný
Člověk mohl ztratit svoji cestu, v zemi jako je tahle
Kaňony a kaktusy
Nekonečné a bezcestné

Vyhledávání přes ponurou věčnost
Vytvarované prehistorickým moři

Sedm zlatých měst
Příběhy, které rozpalovaly moji představivost
Sedm zlatých měst
Nádherný přelud v té bezútěšnosti
Sedm zlatých měst
Září v mých snech jako halucinace
Třpytí se na slunci jako zjevení
Vzdálené jako kometa nebo souhvězdí

Člověk může ztratit sám sebe, v zemi jako je tahle
Přepište ten příběh
Získejte znovu slávu
Člověk mohl promarnit svůj život, v zemi jako je tahle
Za žaluziemi a bez přátel
Promrzlý a bez konce

A noci se prodlužují, šel jsem dál
Probuď se do bolestného chladu, hlubokého sněhu Sahary

Sedm zlatých měst
Příběhy, které rozpalovaly moji představivost
Sedm zlatých měst
Nádherný přelud v té bezútěšnosti
Sedm zlatých měst
Září v mých snech jako halucinace
Třpytí se na slunci jako zjevení
Vzdálené jako kometa nebo souhvězdí

Ten záblesk v dálce by mohl být nebeskou bránou
Dlouho očekávaný poklad na konci mého krutého osudu

Sedm zlatých měst
Příběhy, které rozpalovaly moji představivost
Sedm zlatých měst
Nádherný přelud v té bezútěšnosti
Sedm zlatých měst
Září v mých snech jako halucinace
Třpytí se na slunci jako zjevení
Vzdálené jako kometa nebo souhvězdí
"The Wreckers"

The breaker's roar
On an unseen shore,
In the teeth of a hurricane,
Oh, we struggle in vain

A hellish night,
A ghostly light,
Appears through the driving rain,
Salvation in a human chain

All I know is that sometimes you have to be wary of a miracle too good to be true,
All I know is that sometimes the truth is contrary everything in life you thought you knew
All I know is that sometimes you have to be wary, 'cause sometimes the target is you

Driven aground,
With that awful sound
Drowned by the cheer from the shore,
Oh, we wonder what for?

The people swarm
Through the darkling storm.
Gather everything they can score
'Til their backs won't bear any more.

All I know is that sometimes you have to be wary of a miracle too good to be true,
All I know is that sometimes the truth is contrary everything in life you thought you knew,
All I know is that sometimes you have to be wary of a miracle too good to be true,
All I know is that sometimes the truth is contrary, 'cause sometimes the target is you.

The breaker's roar
On an unseen shore,
In the teeth of an icy grave,
In the teeth of an icy grave

Whoa, the human chain
Leaves a bloody stain,
Washed away in the pounding waves,
Washed away in the pounding waves

All I know is that sometimes you have to be wary of a miracle too good to be true,
All I know is that sometimes the truth is contrary everything in life you thought you knew
All I know is that sometimes you have to be wary, 'cause sometimes the target is you.
All I know is that memory can be too much to carry striking down like a bolt from the blue
All I know is that sometimes the truth is contrary everything in life you thought you knew

All I know is that sometimes the truth is contrary, 'cause sometimes the target is you
"Ničitelé"

Drtící rachot
Na ukrytém pobřeží,
Ve spárech hurikánu,
Oh, zápasíme marně

Pekelný večer,
Strašidelné světlo,
Objevuje se skrze silný déšť,
Záchrana v lidském řetězu

Vše, co vím, je, že někdy si musíte dát na pozor na zázrak, příliš dobrý, aby byl pravdivý,
Vše, co vím, je, že někdy pravda bývá v rozporu se vším v životě, o čem sis myslel, že jsi věděl
Vše, co vím, je, že někdy se musíte mít na pozoru, protože někdy cílem jsi ty

Hnán na mělčinu,
S tím hrozným zvukem
Plaveš za dobré nálady od břehu,
Oh, divíme se, co?

Lidé se valí
Přes potemnělou bouři.
Shromážďují vše, co mohou sehnat
'Až jejich záda neunesou již nic více.

Vše, co vím, je, že někdy si musíte dát na pozor na zázrak, příliš dobrý, aby byl pravdivý,
Vše, co vím, je, že někdy pravda bývá v rozporu se vším v životě, o čem sis myslel, že jsi věděl
Vše, co vím, je, že někdy si musíte dát na pozor na zázrak, příliš dobrý, aby byl pravdivý,
Vše, co vím, je, že někdy se musíte mít na pozoru, protože někdy cílem jsi ty

Drtící rachot
Na ukrytém pobřeží,
Ve spárech ledového hrobu
Ve spárech ledového hrobu

Ouha, lidský řetěz
Zanechává krvavé skvrny.
Odplaveny pryč do bušících vln,
Odplaveny pryč do bušících vln

Vše, co vím, je, že někdy si musíte dát na pozor na zázrak, příliš dobrý, aby byl pravdivý,
Vše, co vím, je, že někdy pravda bývá v rozporu se vším v životě, o čem sis myslel, že jsi věděl
Vše, co vím, je, že někdy se musíte mít na pozoru, protože někdy cílem jsi ty
Vše, co vím, je, že paměť může být příliš mnoho zaměstnána zasažena jako blesk z čistého nebe
Vše, co vím, je, že někdy pravda bývá v rozporu se vším v životě, o čem sis myslel, že jsi věděl

Vše, co vím, je, že někdy se musíte mít na pozoru, protože někdy cílem jsi ty
"Headlong Flight"

All the journeys of this great adventure
It didn't always feel that way
I wouldn't trade them because I made them
The best I could, and that's enough to say

Some days were dark
I wish that I could live it all again
Some nights were bright
I wish that I could live it all again

All the highlights of that headlong flight
Holding on with all my might
To what I felt back then
I wish that I could live it all again

I stoke the fire on the big steel wheels
Steer the airship right across the stars
I learned to fight, I learned to love, I learned to feel
Oh I wish that I could live it all again

All the treasures, the gold & glory
It didn't always feel that way
I don't regret it - I'll never forget it
I wouldn't trade tomorrow for today

Some days were dark
I wish that I could live it all again
Some nights were bright
I wish that I could live it all again

I stoke the fire on the big steel wheels
Steer the airship right across the stars
I learned to fight, I learned to love, I learned to feel
How I wish that I could live it all again

The days were dark
And the nights were bright
I would never trade tomorrow for today

All the highlights of that headlong flight
Holding on with all my might
Some days were dark
I wish that I could live it all again
Some nights were bright
I wish that I could live it all again

I stoke the fire on the big steel wheels
Steer the airship right across the stars
I learned to fight, I learned to love, I learned to feel
I wish that I could live it all again

I stoke the fire on the big steel wheels
Steer the airship right across the stars
I learned to fight, I learned to love, I learned to steal
I wish that I could...

Oh I wish that I could live it all again
"Nerozvážný let"

Všechny cesty tohoto velkého dobrodružství
Ne vždy to lze cítit takhle
Já bych je nevyměnil, protože jsem je prožil
Nejlepší, co jsem mohl, a je toho dost, abych mluvil

Některé dny byly temné
Přeji si, abych to mohl prožít všechno znovu
Některé noci byly jasné
Přeji si, abych to mohl prožít všechno znovu

Všechny požitky tohoto bezhlavého letu
Drží se mě vší silou
Abych to cítil znovu jako tenkrát
Přeji si, abych to mohl prožít všechno znovu

Rozněcuji požár na velkých ocelových kolech
Řídím vzducholoď přímo pod hvězdami
Naučil jsem se bojovat, naučil se milovat, naučil se cítit
Oh, Přeji si, abych to mohl prožít všechno znovu

Všechny poklady, zlato a sláva
Ne vždy to lze cítit takhle
Nelituji toho - nikdy na to nezapomenu
Nevyměnil bych zítřek za dnešek

Některé dny byly temné
Přeji si, abych to mohl prožít všechno znovu
Některé noci byly jasné
Přeji si, abych to mohl prožít všechno znovu

Rozněcuji požár na velkých ocelových kolech
Řídím vzducholoď přímo pod hvězdami
Naučil jsem se bojovat, naučil se milovat, naučil se cítit
Jak bych si přál, abych to mohl prožít všechno znovu

Některé dny byly temné
A některé noci byly jasné
Nikdy bych nevyměnil zítřek za dnešek

Všechny požitky tohoto bezhlavého letu
Drží se mě vší silou
Některé dny byly temné
Přeji si, abych to mohl prožít všechno znovu
Některé noci byly jasné
Přeji si, abych to mohl prožít všechno znovu

Rozněcuji požár na velkých ocelových kolech
Řídím vzducholoď přímo pod hvězdami
Naučil jsem se bojovat, naučil se milovat, naučil se cítit
Jak bych si přál, abych to mohl prožít všechno znovu

Rozněcuji požár na velkých ocelových kolech
Řídím vzducholoď přímo pod hvězdami
Naučil jsem se bojovat, naučil se milovat, naučil se cítit
Přeji si, abych to mohl...

Oh, Přeji si, abych to mohl prožít všechno znovu
"BU2B2"

I was brought up to believe
Belief has failed me now
The bright glow of optimism
Abandoned me somehow

Belief has failed me now
Life goes from bad to worse
No philosophy consoles me
In a clockwork universe

Life goes from bad to worse
I still choose to live
Find a measure of love and laughter
And another measure to give

I still choose to live
And give, even while I grieve
Though the balance tilts against me
I was brought up to believe
"BU2B2"

Byl jsem vychovávan věřit
Víra mě právě nyní selhala
Jasná záře optimismu
Mě nějak opustila

Víra mě právě nyní selhala
Životu se daří od desíti k pěti
Žádná filozofie mě neutěší
V mechanickém vesmíru

Život jde od desíti k pěti
I přesto jsem se rozhodl žít
Abych objevil míru lásky a smíchu
A další míry, které přijdou

I přesto jsem se rozhodl žít
A dávat, i když jsem chvílemi truchlil
Třebaže se vážky nachýlily proti mně
Byl jsem vychovávan věřit
"Wish Them Well"

All that you can do is wish them well
All that you can do is wish them well

Spirits turned bitter by the poison of envy
Always angry and dissatisfied
Even the lost ones, the frightened and mean ones
Even the ones with a devil inside

Thank your stars you're not that way
Turn your back and walk away
Don't even pause and ask them why
Turn around and say goodbye

All that you can do is wish them well
All that you can do is wish them well

People who judge without a measure of mercy
All the victims who will never learn
Even the lost ones, you can only give up on
Even the ones who make you burn

Thank your stars you're not that way
Turn your back and walk away

Don't even pause and ask them why
Turn around and say goodbye

The ones who've done you wrong
The ones who pretended to be so strong
The grudges you've held for so long
It's not worth singing that same sad song

Thank your stars you're not that way
Turn your back and walk away
Don't even pause and ask them why
Turn around and say goodbye

All that you can do is wish them well
All that you can do is wish them well
All that you can do is wish them well

Even though you're going through hell
Just keep on going
Let the demons dwell
"Přejme jim to"

Vše, co můžete udělat, je, přejme jim to
Vše, co můžete udělat, je, přejme jim to

Duchové zahiřkli jedem závisti
Vždy naštvaní a nespokojení
Dokonce i ti ztracení, vyděšení a průměrní
Dokonce i ty, s ďáblem v těle

Děkuji vaším hvězdám, že nejste takové
Otočte se zpátky a jděte pryč
Nedělejte ani pauzu a neptejte se proč
Otočte se a řekněte sbohem

Vše, co můžete udělat, je, přejme jim to
Vše, co můžete udělat, je, přejme jim to

Lidé, kteří soudit bez opatření milosrdenství
Všechny oběti, které nikdy učit
Dokonce i ztracené ty, stačí si jen dát se na
Dokonce i ti, kteří dělají vypálit

Děkuji vaším hvězdám, že nejste takové
Otočte se zpátky a jděte pryč

Nedělejte ani pauzu a neptejte se proč
Otočte se a řekněte sbohem

Ti, kteří si udělali jste špatně
Ti, kteří předstírali, že jsou tak silní
V zášti jste držení tak dlouho
Nestojí to za zpěv ten stejný smutná píseň

Děkuji vaším hvězdám, že nejste takové
Otočte se zpátky a jděte pryč
Nedělejte ani pauzu a neptejte se proč
Otočte se a řekněte sbohem

Vše, co můžete udělat, je, přejme jim to
Vše, co můžete udělat, je, přejme jim to
Vše, co můžete udělat, je, přejme jim to

I když budete peklem
Jen pokračovat dál
Nechte démoni přebývají
"The Garden"

In this one of many possible worlds
All for the best or some bizarre test?
It is what it is and whatever
Time is still the infinite jest

The arrow flies when you dream
The hours tick away
The cells tick away

The Watchmaker keeps to his schemes,
The hours tick away, they tick away

The measure of a life is a measure of love and respect,
So hard to earn so easily burned
The measure of a life is a measure of love and respect,
So hard to earn so easily burned

In the fullness of time,
A garden to nurture and protect

In the rise and the set of the sun,
'Til the stars go spinning,
Spinning 'round the night
Oh, it is what it is, and forever
Each moment a memory in flight

The arrow flies while you breathe,
The hours tick away,
The cells tick away,

The Watchmaker has time up his sleeve,
The hours tick away, they tick away

The measure of a life is a measure of love and respect,
So hard to earn so easily burned

In the fullness of time,
A garden to nurture and protect
(It's a measure of a life)

The treasure of a life is a measure of love and respect,
The way you live, the gifts that you give

In the fullness of time,
It's the only return that you expect

The future disappears into memory
With only a moment between.
Forever dwells in that moment,
Hope is what remains to be seen.
Forever dwells in that moment,
Hope is what remains to be seen.

In the fullness of time,
A garden to nurture and protect

In the fullness of time,
A garden to nurture and protect
(It's a measure of a life)

In the fullness of time,
A garden to nurture and protect
(It's a measure of a life)

In the fullness of time,
A garden to nurture and protect

(It's a measure of a life)
(It's a measure of a life)
(It's a measure of a life)
(It's a measure of a life)
"Zahrada"

V tomto jednom z mnoha možných světů,
Nejlepším ze všech nebo nějaký bizarní test?
Je to, co to je a cokoliv
Čas je ještě nekonečný žert

Ručička letí, když sníte,
Hodiny odměřují čas
Kobky odměřjí čas

Hodinář se drží svých systémů,
Hodiny odměřují čas, odměřují čas

Měřítko života je měřítkem lásky a úcty,
Tak těžké vydělávat, tak jednoduché se spálit
Měřítko života je měřítkem lásky a úcty,
Tak těžké vydělávat, tak jednoduché se spálit

Během doby
Zahrada se udržuje a chrání

Při vzestupu a postavení slunce
'Dokud hvězdy krouží kolem
Krouží kolem nocí
Oh, je to, co to je a navždycky
Každý okamžik paměti při letu

Ručička letí, když dýcháš,
Hodiny odměřují čas
Kobky odměřjí čas

Hodinář má čas v rukávu,
Hodiny odměřují čas, odměřují čas

Měřítko života je měřítkem lásky a úcty,
Tak těžké vydělávat, tak jednoduché se spálit

Během doby
Zahrada se udržuje a chrání
(Je to měřítkem života)

Pokladem života je měřítko lásky a úcty,
Jak žijete, dary, které darujete

Během doby
Je to jediná odměna, kterou můžete očekávat

Budoucnost se ztrácí v paměti
Během okamžiku mezitím
Navždycky tkví v tom okamžiku
Naděje je to, co se teprve ukáže
Navždycky tkví v tom okamžiku
Naděje je to, co se teprve ukáže

Během doby
Zahrada se udržuje a chrání

Během doby
Zahrada se udržuje a chrání
(Je to měřítkem života)

Během doby
Zahrada se udržuje a chrání
(Je to měřítkem života)

Během doby
Zahrada se udržuje a chrání

(Je to měřítkem života)
(Je to měřítkem života)
(Je to měřítkem života)
(Je to měřítkem života)
"Not Fade Away"

Well, I’m gonna show you how it’s gonna be
You’re gonna give your love to me
Give me love'n every night and day
Love is real, not fade away
Love is real, not fade away
Love is real, not fade away

Buy you a diamond and a Cadillac
Show it to you baby when I get back
Well your love for me better be real
Then I'll know just how you feel
Said love is real, not fade away
Love is real, not fade away

I’m a-gonna show you how it’s gonna be
You’re gonna give your love to me
Give me love'n every night and day
Love is real, not fade away
Love is real, not fade away
Love is real, not fade away
"Nevybledne"

Dobře, ukáži ti, jak by to mohlo jít
Přinášíš mi tvoji lásku
Přinášej mi lásku každou noc a den
Láska je skutečná, nevybledne
Láska je skutečná, nevybledne
Láska je skutečná, nevybledne

Koupím ti diamant a Cadillac
Ukáži to tvému dítěti, když se vrátím
Dobře, tvoje láska je ta nejlepší skutečnost
Pak budu vědět, jak se právě cítíš
Řekl, láska je skutečná, nevybledne
Láska je skutečná, nevybledne

Ukáži ti, jak by to mohlo jít
Přinášíš mi tvoji lásku
Přinášej mi lásku každou noc a den
Láska je skutečná, nevybledne
Láska je skutečná, nevybledne
Láska je skutečná, nevybledne
http://www.rushshowphotos.com/Rush2012/Pittsburgh/25327379_3VdPcV#!i=2082238253&k=G5jTg2Q
Nahoru
Made by 
©  2012 
Menu Poslední aktualizace: 29.7.2017
mbrezny@centrum.cz© 
...a vzkaz autorovi!©