RUSH - 2012
SEZNAM SKLADEB:
01. 2112: (20:34)
    I) Overture (4:32)
   II) The Temples Of Syrinx (2:13)
  III) Discovery (3:29)
  IV) Presentation (3:42)
   V) Oracle: The Dream (2:00)
  VI) Soliloquy (2:21)
VII) The Grand Finale (2:14)
02. A Passage To Bangkok (3:34)
03. The Twilight Zone (3:18)
04. Lessons (3:51)
05. Tears (3:32)
06. Something For Nothing (3:59)
"I lie awake, staring out at the bleakness of Megadon. City and sky become one, merging into a single plane, a vast sea of unbroken grey. The Twin Moons, just two pale orbs as they trace their way across the steely sky. I used to think I had a pretty good life here, just plugging into my machine for the day, then watching Templevision or reading a Temple Paper in the evening.

My friend Jon always said it was nicer here than under the atmospheric domes of the Outer Planets. We have had peace since 2062, when the surviving planets were banded together under the Red Star of the Solar Federation. The less fortunate gave us a few new moons. I believed what I was told. I thought it was a good life, I thought I was happy. Then I found something that changed it all....."

Anonymous, 2112
"Ležím probuzen, strnule hledím na pustiny Megadonu. Město a obloha se stávají jedním, spojujíc se v osamělou pláň, nesmírné moře nepřerušované šedi. Měsíční Dvojčata, dvě bledé koule, kopírují svoji cestu skrz kovové nebe. Myslel jsem si, že jsem tu měl docela dobrý život, stačilo se připojit ke svému stroji jednou denně a sledovat Chrámovizi nebo číst si Chrámovou knihu po večerech.

Můj přítel Jon vždycky říkal, že to bylo hezčí tady než v atmosférických kopulích Vnějších Planet. Měli jsme mír od roku 2062, kdy se přeživší planety sdružily pod rudou hvězdou Solarní Federace. Méně štěstní nám dd8vali několik nových měsíců. Věřila jsem v to, co mi říkali. Myslela jsem si, že je to dobrý život a že jsem šťastná. Pak jsem objevila něco, co tohle všechno změnilo....."

Anonym, 2112
"I. Overture"

And the Meek shall inherit the Earth...
"I. Předehra"

A Pokorní zdědí Zemi...
"II. Temples of Syrinx"
... "The massive grey walls of the Temples rise from the heart of every Federation city. I have always been awed by them, to think that every single facet of every life is regulated and directed from within! Our books, our music, our work and play are all looked after by the benevolent wisdom of the priests..."

We've taken care of everything
The words you hear
The songs you sing
The pictures that give pleasure
To your eye.
One for all and all for one
Work together
Common sons
Never need to wonder
How or why

We are the Priests of the Temples of Syrinx
Our great computers fill the hallowed halls
We are the Priests, of the Temples of Syrinx
All the gifts of life are held within our walls

Look around at this world we've made
Equality
Our stock in trade
Come and join the Brotherhood
Of Man
What a nice contented world
Let the banners
Be unfurled
Hold the Red Star proudly
High in hand

We are the Priests of the Temples of Syrinx
Our great computers fill the hallowed halls.
We are the Priests, of the Temples of Syrinx
All the gifts of life are held within our walls.
"II. Chrámy Syrinxu"
... "Masivní šedé stěny Chrámů vyrostly v srdci každého města Federace. Vždycky mě ohromovaly, přemýšlím-li, že každý aspekt života všech je regulován a vychází z nich! Naše knihy, naše hudba, naše práce a hry byly všechny hlídány shovívanou moudrosti kněží..."


Starali jsme se o všechno
Slova, které slyšíte
Písně, které zpíváte
Obrazy, které přinášejí
Do vašich očí.
Jeden za všechny a všichni za jednoho
Pracujeme společně
Obyčejní synové
Nikdy nepotřebujete přemýšlet
Jak a proč.

Jsme Kněží Chrámů Syrinx
Naše skvělé počítače vyplnily posvátné haly.
Jsme Kněží, z Chrámů Syrinx
Všechny dary života jsou drženy uvnitř našich stěn.

Rozhlédněte se kolem ve světě, který jsme stvořili
Rovnost
Naše zboží v obchodech
Přijďte a připojte se k Bratrství
Všech Lidí
Jak hezký, spokojený svět
Ať se transparenty
Rozvinou
Uchopte Rudou Hvězdu pyšně
Vysoko v rukou.

Jsme Kněží Chrámů Syrinx
Naše skvělé počítače vyplnily posvátné haly.
Jsme Kněží, z Chrámů Syrinx
Všechny dary života jsou drženy uvnitř našich stěn.
"III. Discovery"
... "Behind my beloved waterfall, in the little room that was hidden beneath the cave, I found it. I brushed away the dust of the years, and picked it up, holding it reverently in my hands. I had no idea what it might be, but it was beautiful"...

... "I learned to lay my fingers across the wires, and to turn the keys to make them sound differently. As I struck the wires with my other hand, I produced my first harmonious sounds, and soon my own music! How different it could be from the music of the Temples! I can't wait to tell the priests about it!...."

What can this strange device be?
When I touch it, it gives forth a sound
It's got wires that vibrate and give music
What can this thing be that I found?

See how it sings like a sad heart
And joyously screams out its pain
Sounds that build high like a mountain
Or notes that fall gently, like rain

I can't wait to share this new wonder
The people will all see its light
Let them all make their own music
The Priests praise my name on this night
"III. Odhalení"
...."Za mým milovaným vodopádem, v malé místnosti, která byla skryta pod jeskyni, jsem to našel. Setřel jsem letitý prach a zvedl to, držím to zbožně ve svých rukou. Neměl jsem tušení, co by to mohlo být, ale bylo to úžasné"....

...."Naučil jsem se položit prsty přes dráty, a otočit klíčema, aby zazněly odlišně. Když jsem uhodil dráty druhou rukou, vytvořil jsem své první harmonické zvuky, a brzy i svoji vlastní hudbu! Jak rozdílné by to mohlo být proti hudbě z Chrámů! Nemůžu se dočkat, až o tom řeknu kněžím!"....

Čím by mohl tento podivný přístroj být?
Když jsem se ho dotknul, vydává to zvuk
Jsou to jen dráty, které vibrují a přinášejí hudbu
Co to může být za věc, kterou jsem objevil?

Koukněte, jak to zpívá jako smutné srdce
A radostně vykřičí ven svou bolest
Zvuky, které vylétnou vysoko jako pohoří
Nebo noty, které padají jemně jako déšť.

Nemůžu se dočkat, až se podělím o tento nový zázrak
Lidé všichni uvidí jeho světlo
Ať všichni stvoří svou vlastní hudbu
Kněží chválí moje jméno tuto noc.
"IV. Presentation"
...."In the sudden silence as I finished playing, I looked up to a circle of grim, expressionless faces. Father Brown rose to his feet, and his somnolent voice echoed throughout the silent Temple Hall."...

...."Instead of the grateful joy that I expected, they were words of quiet rejection! Instead of praise, sullen dismissal. I watched in shock and horror as Father Brown ground my precious instrument to splinters beneath his feet...."

I know it's most unusual
To come before you so
But I've found an ancient miracle
I thought that you should know
Listen to my music
And hear what it can do
There's something here as strong as life
I know that it will reach you.

Yes, we know, it's nothing new
It's just a waste of time
We have no need for ancient ways
Our world is doing fine
Another toy will help destroy
The elder race of man
Forget about your silly whim
It doesn't fit the plan.

I can't believe you're saying
These things just can't be true
Our world could use this beauty
Just think what we might do.
Listen to my music
And hear what it can do
There's something here as strong as life
I know that it will reach you.

Don't annoy us further!
We have our work to do.
Just think about the average
What use have they for you?
Another toy will help destroy
The elder race of man
Forget about your silly whim
It doesn't fit the Plan!
"IV. Prezentace"
... "V nastálém tichu, když jsem skončil hrát, podíval jsem se do kruhu posmušilých, bezvýrazných tváří. Otec Brown se zvedl a jeho ospalý hlas se rozléhal po celé mlčící Temple Hall." ...

... "Místo vděčné radosti, kterou jsem očekával, zde byla slova tichého odmítnutí! Místo chvály, mrzutá ignorace. Díval jsem se šokován a zděšen, jak Otec Brown rozdrtil můj drahocenný nástroj na třísky pod jeho nohama" ...


Já vím, že je to velice neobvyklé
Abych přišel takhle dříve než vy
Ale já jsem objevil starodávný zázrak
Myslel jsem, že byste to měli vědět
Poslechněte si moji hudbu
A poslechněte si, co můžete udělat
Je tady něco, co je silné jako život
Vím, že vás to obohatí.

Ano, víme, že to není nic nového
Je to jen ztráta času
Nepotřebujeme žádné starověké způsoby
Náš svět je v pohodě
Další hračka jej pomůže zničit
Starší rasa člověka
Zapomeň na svůj hloupý rozmar
To nezapadá do plánu.

Nemůžu uvěřit, co jste říkali
Tyhle věci prostě nemůžou být pravdivé
Náš svět by mohl použít tuto nádheru
Jen si myslím, že to můžeme udělat.
Poslechněte si moji hudbu
A uslyšíte, co to umí
Je tady něco, co je silné jako život
Vím, že vás to obohatí.

Nerozčiluj nás dále!
Máme svoji práci, kterou děláme.
Jen myslím na tu škodu
Co přinášejí oni pro vás?
Další hračka jej pomůže zničit
Starší rasa člověka
Zapomeň na svůj hloupý rozmar
To nezapadá do Plánu!
"V. Oracle: The Dream"
... "I guess it was a dream, but even now it all seems so vivid to me. Clearly yet I see the beckoning hand of the oracle as he stood at the summit of the staircase" ...

... "I see still the incredible beauty of the sculptured cities and the pure spirit of man revealed in the lives and works of this world. I was overwhelmed by both wonder and understanding as I saw a completely different way to life, a way that had been crushed by the Federation long ago. I saw now how meaningless life had become with the loss of all these things ..."

I wandered home though the silent streets
And fell into a fitful sleep
Escape to realms beyond the night
Dream can't you show me the light?

I stand a top a spiral stair
An oracle confronts me there
He leads me on light years away
Through astral nights, galactic days
I see the works of gifted hands
That grace this strange and wondrous land
I see the hand of man arise
With hungry mind and open eyes

They left the planet long ago
The elder race still learn and grow
Their power grows with purpose strong
To claim the home where they belong
Home to tear the Temples down...
Home to change!
"V. Věštba: Sen"
... "Myslím, že to byl jen sen, ale už teď mi to vše připadá tak živé. Ještě jasně vidím, pokynul rukou při věštění, když stanul na schodišti věštírny" ...

... "Vidím stále neuvěřitelnou krásu měst se sochami a čistý duch člověka odhalujícího v tom životě a díle tento svět. Byl jsem ohromen tím úžasem a porozuměním, protože jsem spatřil úplně odlišný způsob života, způsob, který byl rozdrcen Federaci před mnoha lety. Viděl jsem nyní, jak nesmyslný život přinesl zhoubu všech těchto věcí ..."

Brouzdal jsem se domů tichými ulicemi
A upadl do neklidného spánku
Útěk do říší za hranicemi noci
Sne, cožpak mi nemůžeš ukázat světlo?

Stojím na vrcholu spirálového schodiště
Věštba se mi staví tváři v tvář
Vede mě pár světelných let dále
Skrze astrální noci, galaktické dny
Vidím díla nadaných rukou
Tu ladnost této cizí a podivuhodné země
Vidím ruku člověka vycházející
S hladové mysli a otevřených očí

Oni opustili planetu už dávno
Starší rasa se stále učí a roste
Jejich síla roste se záměrnou silou
Aby uplatnili nárok na domov, kam patří
Domov, který strhne Chrámy dolů ...
Domov, který to změní!
"VI. Soliloquy"
... "I have not left this cave for days now, it has become my last refuge in my total despair. I have only the music of the waterfall to comfort me now. I can no longer live under the control of the Federation, but there is no other place to go. My last hope is that with my death I may pass into the world of my dream, and know peace at last."

The sleep is still in my eyes
The dream is still in my head
I heave a sigh and sadly smile
And lie a while in bed
I wish that it might come to pass
Not fade like all my dreams...

Just think of what my life might be
In a world like I have seen!
I don't think I can carry on
Carry on this cold and empty life

My spirits are low in the depths of despair
My lifeblood...
...spills over...
"VI. Samomluva"
... "Já jsem neopustil tuto jeskyni nyní na pár dnů, stala se mým posledním útočištěm v mém naprostém zoufalství. Mám pouze hudbu vodopádu, která mě nyní utěšuje. Už nemůžu dále žít pod kontrolou Federace, ale není žádné místo, kam bych šel. Moje poslední naději je, že s moji smrti mohu předat světu můj sen, a vím, že i mír konečně."

Spánek je stále v mých očích
Sen je stále v mé hlavě
Pozvedám vzdechy a smutný úsměv
Zatímco ležím v posteli
Přeji si, že by to mohlo přinést přečkání
Nevybledlé jako všechny moje sny...

Jen si vzpomeň, čím by můj život mohl být
Ve světě, jaký jsem viděl!
Nemyslím si, že můžu pokračovat
Pokračovat v tom chladném a prázdném životě

Moje nálady jsou nízko v hlubinách zoufalství
Moje životní míza...
...se přelévá...
"VII. The Grand Finale"

Attention all Planets of the Solar Federation
Attention all Planets of the Solar Federation
Attention all Planets of the Solar Federation
We have assumed control.
We have assumed control.
We have assumed control.
"VII. Velké finále"

Pozor všem Planetám Sluneční Federace
Pozor všem Planetám Sluneční Federace
Pozor všem Planetám Sluneční Federace
Musíme přebírat kontrolu.
Musíme přebírat kontrolu.
Musíme přebírat kontrolu.
"A Passage To Bangkok"
Lyrics by Neal Peart

Our first stop is in Bogota
To check the Colombian fields
The natives smile and pass along
A sample of their yield
Sweet Jamaican pipe dreams
Golden Acapulco nights
Then Morocco, and the East,
Fly by morning light

We're on the train to Bangkok
Aboard the Thailand Express
We'll hit the stops along the way
We only stop for the best

Wreathed in smoke in Lebanon
We burn the midnight oil
The fragrance of Afghanistan
Rewards a long day's toil
Pulling into Katmandu
Smoke rings fill the air
Perfumed by a Nepal night
The Express gets you there

We're on the train to Bangkok
Aboard the Thailand Express
We'll hit the stops along the way
We only stop for the best

We're on the train to Bangkok
Aboard the Thailand Express
We'll hit the stops along the way
We only stop for the best

Yes,We're on the train to Bangkok
Aboard the Thailand Express
We'll hit the stops along the way
We only stop for the best
"Průjezd do Bangkoku"
Text: Neal Peart

Naše první zastávka je v Bogotě
Abychom zkontrolovali Kolumbijská pole
Domorodci se usmívají a podávají
Vzorky jejich výnosů
Sny sladké Jamajské dýmky
Noci Zlatého Acapulco
Pak Maroko, a Východ
Přelétám v ranním světle

Jsme ve vlaku do Bangkoku
Na palubě Thajského Expressu
Budeme hit zastávky podél cesty
Zastavíme pouze pro to nejlepší

Zahalení v kouři v Libanonu
Jsme vypálili Midnight Oil
Parfémy Afghánistánu
Odměňují celodenní dřinu
Táhneme do Káthmándú
Kroužky kouře vyplňují vzduch
Parfémované za Nepálské noci
Express vás tam dostane

Jsme ve vlaku do Bangkoku
Na palubě Thajského Expressu
Budeme hit zastávky podél cesty
Zastavíme pouze pro to nejlepší

Jsme ve vlaku do Bangkoku
Na palubě Thajského Expressu
Budeme hit zastávky podél cesty
Zastavíme pouze pro to nejlepší

Ano, jsme ve vlaku do Bangkoku
Na palubě Thajského Expressu
Budeme hit zastávky podél cesty
Zastavíme pouze pro to nejlepší
"The Twilight Zone"
Lyrics by Neal Peart

A pleasant faced man steps up to greet you
He smiles and says he's pleased to meet you
Beneath his hat the strangeness lies
Take it off, he's got three eyes
Truth is false and logic lost
Now the fourth dimension is crossed...

You have entered the Twilight Zone
Beyond this world strange things are known
Use the key, unlock the door
See what your fate might have in store...
Come explore your dreams' creation
Enter this world of imagination...

You wake up lost in an empty town
Wondering why no one else is around
Look up to see a giant boy
You've just become his brand new toy
No escape, no place to hide
Here where Time and Space collide

You have entered the Twilight Zone
Beyond this world strange things are known
Use the key, unlock the door
See what your fate might have in store...
Come explore your dreams' creation
Enter this world of imagination...
"Zóna soumraku"
Text: Neal Peart

Muž s příjemnou tváří přistoupí, aby vás pozdravil
Usmívá se a říká, těší mě, že vás poznávám
Pod jeho klobouku se skrývá podivnost
Sundej to, on má tři oči
Pravda je falešná a logika se vytratila
Nyní čtvrtá dimenze se kříží...

Vstoupili jste do Zóny soumraku
Za hranicí tohoto světa jsou známé podivné věci
Pomocí tlačítka odemkněte dveře
Podívejte se, jaký osud můžete mít v obchodě...
Přijďte prozkoumat vaše vysněná stvoření
Vstupte do tohoto světa fantazie...

Probudíš se ztracený v prázdném městě
Divíš se, proč nikdo jiný není kolem
Podívej se vzhůru a spatříš obřího chlapce
Právě ses stal jeho zbrusu novou hračkou
Není úniku, není místo na ukrytí
Tam, kde se Čas a Prostor srazí

Vstoupili jste do Zóny soumraku
Za hranicí tohoto světa jsou známé podivné věci
Pomocí tlačítka odemkněte dveře
Podívejte se, jaký osud můžete mít v obchodě...
Přijďte prozkoumat vaše vysněná stvoření
Vstupte do tohoto světa fantazie...
"Lessons"
Lyrics by Alex Lifeson

Sweet memories
Flashing very quickly by
Reminding me
And giving me a reason why
I know that
My goal is more than a thought
I'll be there
When I teach what I've been taught
And I've been taught...

You know we've told you before
But you didn't hear us then
So you still question why
No! You didn't listen again!
You didn't listen again!

Sweet memories
I never thought it would be like this
Reminding me
Just how close I came to missing
I know that
This is the way for me to go
You'll be there
When you know what I know
And I know...

You know we've told you before
But you didn't hear us then
So you still question why
No! You didn't listen again!
You didn't listen again!
"Lekce"
Text: Alex Lifeson

Sladké vzpomínky
Probleskují velmi rychle
Připomínají mi
A dávají mi důvod, proč
Vím, že
Mým cílem je více než je myšlení
Budu tam
Když dám lekci, kterou jsem se naučil
A kterou jsem se naučil...

Věděli jste, co jsme vám říkali předtím
Ale vy jste nás pak neposlouchali
Takže se ještě ptáte proč
Ne! Znovu jste neposlouchali!
Znovu jste neposlouchali!

Sladké vzpomínky
Nikdy jsem nepřemýšlel, že bych byl jako tohle
Připomínají mi
Právě jak uzavřít, že jsem přišel k chybějícím
Vím, že
To je můj způsob, jak jít dál
Budeš tam
Když víš, co vím
A vím...

Věděli jste, co jsme vám říkali předtím
Ale vy jste nás pak neposlouchali
Takže se ještě ptáte proč
Ne! Znovu jste neposlouchali!
Znovu jste neposlouchali!
"Tears"
Lyrics by Geddy Lee

All of the seasons and all of the days
All of the reasons why I've felt this way
So long...
So long

Then lost in that feeling I looked in your eyes
I noticed emotion and that you had cried
For me,
I can see

What would touch me deeper...
Tears that fall from eyes that only cry?
Would it touch you deeper
Than tears that fall from eyes that know why?

A lifetime of questions, tears on your cheek
I tasted the answers and my body was weak
For you,
The truth.

What would touch me deeper...
Tears that fall from eyes that only cry?
Would it touch you deeper
Than tears that fall from eyes that know why?
"Slzy"
Text: Geddy Lee

Všechna roční období a všechny dny
Všechny důvody, proč jsem se cítil takhle
Tak dlouho...
Tak dlouho

Pak ztratil v tom pocitu jsem se v tvých očích
Povšiml jsem si emocí a že jsi plakala
Pro mě
Vidím

Co by se mě dotklo hlouběji...
Slzy, které spadají z očí, zatímco pláčeš?
Mohlo se tě to dotknout hlouběji
Než slzy, které padají z očí, že vědí proč?

Otázky života, slzy na tvoji líci
Vychutnal jsem odpovědi a moje tělo bylo slabé
Pro tebe
Pravda.

Co by se mě dotklo hlouběji...
Slzy, které spadají z očí, zatímco pláčeš?
Mohlo se tě to dotknout hlouběji
Než slzy, které padají z očí, že vědí proč?
"Something For Nothing"
Lyrics by Neal Peart

Waiting for the winds of change
To sweep the clouds away
Waiting for the rainbow's end
To cast its gold your way
Countless ways
You pass the days

Waiting for someone to call
And turn your world around
Looking for an answer
To the question you have found
Looking for
An open door

You don't get something for nothing
You can't have freedom for free
You won't get wise
With the sleep still in your eyes
No matter what your dreams might be

What you own is your own kingdom
What you do is your own glory
What you love is your own power
What you live is your own story
In your head is the answer
Let it guide you along
Let your heart be the anchor
And the beat of your own song

You don't get something for nothing
You can't have freedom for free
You won't get wise
With the sleep still in your eyes
No matter what your dreams might be
"Něco za nic"
Text: Neal Peart

Čekání na vítr změn
Aby zametl pryč mraky
Čekání na konec duhy
Aby pozlatila svým zlatem tvoji cestu
Nesčetnými způsoby
Necháváš minout dny

Čekání na někoho, aby zavolal
A obrátil tvůj svět kolem
Hledáte odpovědi
Na otázku, kterou jste našli
Hledáte
Otevřené dveře

Nedostanete něco za nic
Nemůžete mít svobodu místo volnosti
Nestaneš se moudrým
Se spánkem stále ve tvých očích
Nehledě na to, jaké tvé sny mohou být

To, co vlastníš, je tvoje vlastní království
To, co děláš, je tvoje vlastní sláva
To, co miluješ, je tvoje vlastní síla
To, čím žiješ, je tvůj vlastní příběh
V hlavě leží odpověď
Ať tě vede dále
Ať tvé srdce zakotví
A tepalo svoji vlastní píseň

Nedostanete něco za nic
Nemůžete mít svobodu místo volnosti
Nestaneš se moudrým
Se spánkem stále ve tvých očích
Nehledě na to, jaké tvé sny mohou být
Zdroje:
http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/Rush-lyrics/33FD4FFD75BC842A4825699D002A8A6F
http://www.songfacts.com/detail.php?id=2365
Nahoru
Made by 
©  2012 
Menu Poslední aktualizace: 29.7.2017
mbrezny@centrum.cz© 
...a vzkaz autorovi!©