In The Court Of The Crimson King

In The Court Of The Crimson King

21st Century Schizoid Man
Including Mirrors
(Fripp/McDonald/Lake/Giles/Sinfield)

Cat's foot iron claw
Neuro-surgeons scream for more
At paranoia's poison door
Twenty first century schizoid man.

Blood rack barbed wire
Politicians' funeral pyre
Innocents raped with napalm fire
Twenty first century schizoid man.

Death seed blind man's greed
Poets' starving children bleed
Nothing he's got he really needs
Twenty first century schizoid man
Schizofrenik 21. století
Including Mirrors
(Fripp/McDonald/Lake/Giles/Sinfield)

Kočičí tlapa železný dráp
Neuro-chirurgové křičí více
Na paranoiou otrávené dveře.
Schizofrenik 21. století.

Krvavý skřipec ostnatý drát
Politická pohřební hranice
Nevinní znásilnění napalmovým plamenem
Schizofrenik 21. století.

Smrt rozsévá slepotu lidské chamtivosti
Básníci hladovějí děti krvácejí
Nemá nic, co skutečně potřebuje
Schizofrenik 21. století.
I Talk To The Wind
(McDonald/Sinfield)

Said the straight man to the late man
Where have you been
I've been here and I've been there
And I've been in between.

I talk to the wind
My words are all carried away
I talk to the wind
The wind does not hear
The wind cannot hear.

I'm on the outside looking inside
What do I see
Much confusion, disillusion
All around me.

You don't possess me
Don't impress me
Just upset my mind
Can't instruct me or conduct me
Just use up my time.

I talk to the wind
My words are all carried away
I talk to the wind
The wind does not hear
The wind cannot hear
Promlouvám k větru
(McDonald/Sinfield)

Řekl přímý člověk k opozdilému muži
Kde jste byli
Býval jsem tady a býval jsem tam
A já býval mezi nimi.

Promlouvám k větru
Všechna moje slova jsou unášena
Promlouvám k větru
Vítr neslyší
Vítr nemůže poslouchat.

Dívám se pohledem zvenčí dovnitř
Co jsem uviděl?
Hodně zmatku, rozčarování
Ve všem okolo mě.

Nevlastníš mě
Nedojímej mě
Jen rozrušíš moji mysl
Nemůžeš mě poučovat nebo mě vést
Prostě jen využívej můj čas.

Promlouvám k větru
Všechna moje slova jsou unášena
Promlouvám k větru
Vítr neslyší
Vítr nemůže poslouchat.
Epitaph
Including March For No Reason And Tomorrow And Tomorrow
(Fripp/McDonald/Lake/Giles/Sinfield))

The wall on which the prophets wrote
Is cracking at the seams.
Upon the instruments of death
The sunlight brightly gleams.
When every man is torn apart
With nightmares and with dreams,
Will no one lay the laurel wreath
As silence drowns the screams.

Confusion will be my epitaph.
As I crawl a cracked and broken path
If we make it we can all sit back and laugh.
But I fear tomorrow I'll be crying,
Yes I fear tomorrow I'll be crying.

Between the iron gates of fate,
The seeds of time were sown,
And watered by the deeds of those
Who know and who are known;
Knowledge is a deadly friend
When no one sets the rules.
The fate of all mankind I see
Is in the hands of fools.

Confusion will be my epitaph.
As I crawl a cracked and broken path
If we make it we can all sit back and laugh.
But I fear tomorrow I'll be crying,
Yes I fear tomorrow I'll be crying.
Epitaf
včetně "March For No Reason" a "Tomorrow And Tomorrow"
(Fripp/McDonald/Lake/Giles/Sinfield))

Zeď, po které psávali proroci
Praská ve švech.
Na nástrojích smrti
Sluneční záře oslnivě blýská.
Když je každý člověk rozerván,
Svými nočními můrami a sny,
Nikdo nepoloží vavřínový věnec,
Když ticho přehluší výkřiky.

Zmatek bude můj epitaf
Když se plazím popraskanou a zničenou cestou
Pokud to uděláme, můžeme všichni sednout a smát se.
Ale já se bojím, že budu zítra plakat,
Ano, bojím se, že budu zítra plakat.

Mezi železné brány osudu,
Byla rozeseta semena času,
A zalita ze skutků těch,
Kteří věděli a kteří byli seznámeni.
Znalost je zhoubný přítel,
Když nikdo neurčuje pravidla.
Vidím, že osud celého lidstva
Je v rukou bláznů.

Zmatek bude můj epitaf
Když se plazím popraskanou a zničenou cestou
Pokud to uděláme, můžeme všichni sednout a smát se.
Ale já se bojím, že budu zítra plakat,
Ano, bojím se, že budu zítra plakat.
Moonchild
Including The Dream And The Illusion
(Fripp/McDonald/Lake/Giles/Sinfield)

Call her moonchild
Dancing in the shallows of a river
Lonely moonchild
Dreaming in the shadow of the willow.

Talking to the trees of the cobweb strange
Sleeping on the steps of a fountain
Waving silver wands to the night-birds song
Waiting for the sun on the mountain.

She's a moonchild
Gathering the flowers in a garden.
Lovely moonchild
Drifting on the echoes of the hours.

Sailling on the wind
in a milk white gown
Dropping circle stones on a sun dial
Playing hide and seek
with the ghosts of dawn
Waiting for a smile from a sun child
Měsíční dítě
včetně "The Dream" a "The Illusion"
(Fripp/McDonald/Lake/Giles/Sinfield)

Říkej jí Měsíční dítě
Tančí v mělčině řeky
Osamocené Dítě měsíce
Zasněné ve stínech vrby.

Rozmlouvá ke stromům podivně spleteným,
Spává na stupních pramenů.
Diriguje stříbrnými hůlkami písně nočních ptáků
Čeká na slunce na vrcholu hory.

Ona je Dítě měsíce,
Sbírající květiny v zahradě.
Půvabné Dítě měsíce
Toulající se v ozvěnách hodin.

Plachtí ve větru
v mléčně bílém šatu,
Hází kulaté kamínky na sluneční hodiny,
Hraje si na schovávanou
s duchy svítání,
Čeká na úsměv od Dítěte slunce.
The Court Of The Crimson King
including The Return Of The Fire Witch and The Dance Of The Puppets
(McDonald/Sinfield)

The rusted chains of prison moons
Are shattered by the sun.
I walk a road, horizons change
The tournament's begun.
The purple piper plays his tune,
The choir softly sing
Three lullabies in an ancient tongue,
For the court of the crimson king.

The keeper of the city keys
Put shutters on the dreams.
I wait outside the pilgrim's door
With insufficient schemes.
The black queen chants
the funeral march,
The cracked brass bells will ring
To summon back the fire witch
To the court of the crimson king.

The gardener plants an evergreen
Whilst trampling on a flower.
I chase the wind of a prism ship
To taste the sweet and sour.
The pattern juggler lifts his hand
The orchestra begin.
As slowly turns the grinding wheel
In the court of the crimson king.

On soft gray mornings widows cry
The wise men share a joke
I run to grasp divining signs
To satisfy the hoax.
The yellow jester does not play
But gentle pulls the strings
And smiles as the puppets dance
In the court of the crimson king.
Soud Karmínového Krále
včetně "The Return Of The Fire Witch" a "The Dance Of The Puppets"
(McDonald/Sinfield)

Zrezivělé řetězy vězněných měsíců
jsou zničeny od slunce.
Chodím po cestách, horizonty se mění
Turnaj byl zahájen.
Fialový dudák hraje svoji melodii
Sbor zlehka zpívá
Tři ukolébavky ve starověkém jazyce,
pro soud karmínového krále.

Majitel klíčů od města
zavřel okenice do snů.
Čekám venku na poutní dveře
s nedostatnečnými plány.
Černá královna zpívá
pohřební pochod,
Popraskaný mosazný zvon se rozezněl;
aby přivolal zpět oheň čarodejnic
k soudu karmínového krále.

Zahradník dbá na stálou zeleň
zatímco šlape po kytkách.
Stíhám vítr k hranolu lodi
abych okusil sladkost a kyselost.
Figura kejklíře zvedá svoje ruce;
Orchestr spustil.
Když pomalu otáčí skřípající kolo
u soudu karmínového krále.

Za tichého šedivého rána vdovy pláčou
Mudrcové se podělili o nějaký žert
Utíkám, abych pochopil boží znamení
abych uklidnil mystifikaci.
Žlutý šašek nehraje
ale jemně tahá za nitky
a usmívá se když loutky tančí
u soudu karmínového krále.

Made by 
©  2013 
Menu